Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 2 lata 5 tygodni temu

Nowe przepisy dotyczące oferowania instrumentów finansowych

pon., 2018-04-30 05:42
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (

Ostatni dzień na rozliczenie PIT

pon., 2018-04-30 05:10
Termin złożenia rocznej deklaracji upływa 30 kwietnia. Do 23 kwietnia przesłano już ponad 9,2 mln rocznych zeznań podatkowych przez internet. To prawie 1,4 mln więcej niż w tym samym dniu w 2017 r.

Mija termin na złożenie PIT-a

pon., 2018-04-30 05:00
Termin złożenia rocznej deklaracji upływa 30 kwietnia. Do 23 kwietnia przesłano już ponad 9,2 mln rocznych zeznań podatkowych przez internet. To prawie 1,4 mln więcej niż w tym samym dniu w 2017 r.

PPK wymagają zachęt ze strony państwa

pon., 2018-04-30 05:00
Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że zasadnym jest rozważenie wprowadzenia w ramach PPK dodatkowych bodźców skłaniających do oszczędzenia przez osoby najmniej zarabiające. Tego rodzaju rozwiązanie mogłoby polegać na dodatkowych zachętach fiskalnych, np. w postaci wprowadzenia dodatkowej ulgi podatkowej polegającej na odliczaniu od podatku kwot wpłaconych przez uczestnika składek podstawowych, wpłacanych do PPK albo zastosowaniu mechanizmu degresywnej dopłaty rocznej.

Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy nie zawsze musi być przetłumaczona na jego język ojczysty

pon., 2018-04-30 05:00
Zamierzamy zatrudnić kilku Ukraińców. Czy przygotowaną umowę o pracę powinniśmy przetłumaczyć na język zrozumiały dla cudzoziemca? Czy jest to konieczne nawet w sytuacji, gdy Ukrainiec zna język polski?

Prowadzący księgi papierowe bez obowiązku przesyłania faktur w JPK

pon., 2018-04-30 05:00
Podatnicy, którzy prowadzą księgi oraz wystawiają faktury w formie papierowej, również od 1 lipca 2018 r. nie będą zobowiązani do przekazywania, na żądanie organów podatkowych, faktur i ksiąg w formacie JPK. Tak wynika z wyjaśnień MF.

O mniejszościach narodowych w Podlaskiem

pt., 2018-04-27 15:27
24 i 25 kwietnia br. sejmowa Komisja Mniejszości narodowych i etnicznych odbyła wyjazdowe posiedzenie na terenie woj. Podlaskiego. Posłowie dyskutowali tam o problemach mniejszości białoruskiej, litewskiej, tatarskiej i żydowskiej. M.in. o konfliktach, jakie powodowane przez organizowane corocznie w Hajnówce marsze ONR, na które nie ma zgody władz samorządowych.

Specustawa mieszkaniowa zadziała za zgodą rady

pt., 2018-04-27 15:25
Po konsultacjach publicznych projekt specustawy mieszkaniowej został zmodyfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nowa wersja zakłada m.in., że zgodę na realizację inwestycji na podstawie specustawy mieszkaniowej będzie musiała wyrazić w uchwale rada gminy.

Zmiana zasad ustalania cen za wodę i ścieki zaskarżona do TK

pt., 2018-04-27 15:22
Rada Miasta Piły zdecydowała, że zrobi pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia sądowej batalii o to, kto ma prawo ustalać taryfy wodne i w nie ingerować. Wsparcia miastu udziela Związek Miast Polskich.

Spór o mazowiecki plan gospodarki odpadami zakończony

pt., 2018-04-27 15:20
Naczelny Sąd Administracyjny - wyrokiem z 26 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II OSK 235/18) - oddalił w całości skargę mazowieckiego samorządu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 października 2017 r. (sygn. akt IV SA/Wa 837/17) oddalającego skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwalonego przez mazowiecki sejmik Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.

Powstanie krajowy system cyberbezpieczeństwa

pt., 2018-04-27 15:18
26 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wejdą podmioty publiczne. Wymaganiami z zakresu cyberbezpieczeństwa zostaną objęci również dostawcy usług cyfrowych (chodzi o internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze i wyszukiwarki internetowe).

Centralny Port Komunikacyjny powstanie w Stanisławowie

pt., 2018-04-27 15:16
W położonym w gminie Baranów Stanisławowie, niedaleko Grodziska Mazowieckiego, ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. Tak wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy o Centralnym porcie Komunikacyjnym.

Dostęp społecznych inspektorów pracy do danych osobowych pracownika - niekonstytucyjny

pt., 2018-04-27 13:00
Przepis regulujący dostęp inspektorów społecznej inspekcji pracy do danych osobowych pracowników jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału narusza to autonomię informacyjną jednostki.

Dostęp społecznych inspektorów pracy do danych osobowych pracownika - niekonstytucyjny

pt., 2018-04-27 13:00
Przepis regulujący dostęp inspektorów społecznej inspekcji pracy do danych osobowych pracowników jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału narusza to autonomię informacyjną jednostki.

Bezzwrotna zapomoga wypłacona ze środków ZFŚS

pt., 2018-04-27 12:11

W bieżącym roku dwie pracownice zwróciły się do jednostki budżetowej o przyznanie bezzwrotnej zapomogi losowej ze środków finansowych ZFŚS w wysokości po 3000 zł. W uzasadnieniu złożonych wniosków jako przyczynę wskazano trudną sytuację materialną, spowodowaną niskimi dochodami rodziny, powstałą na skutek braku uzyskiwania dochodów (zakończenie pobierania zasiłku dla bezrobotnych) przez niepracujących współmałżonków, którzy utracili zatrudnienie kilka miesięcy temu. Oba wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez kierownika jednostki budżetowej, gdyż zapisy wewnętrznego regulaminu ZFŚS dopuszczają przyznanie bezzwrotnych zapomóg na taki cel. Czy w związku z tym należy od wypłaconych bezzwrotnych zapomóg zapłacić podatek dochodowy do urzędu skarbowego? Jak ująć taką operację w ewidencji księgowej jednostki?

Indywidualne interpretacje podatkowe będą wygaszane

pt., 2018-04-27 12:00
Business Centre Club negatywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy

Co należy wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?

pt., 2018-04-27 11:35
Co należy wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

pt., 2018-04-27 11:20
Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?