Gazeta Prawna

Subskrybuje zawartość
Zaktualizowano: 14 godzin 16 min. temu

Jak obliczyć składkę zdrowotną prezesa, który otrzymał zwrot kosztów podróży

sob., 2022-05-14 14:00
Prezes zarządu spółki z o.o. pełni funkcję na podstawie powołania. Z tego tytułu pobiera wynagrodzenie ustanowione uchwałą wspólników. Poza wynagrodzeniem, również na mocy uchwały, otrzymuje zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, w wysokości określonej dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Czy podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie tylko wynagrodzenie, czy również zwrot kosztów podróży? Izabela Nowacka

Załoga może wyznaczyć tę samą osobę do wszystkich spraw związanych z BHP

sob., 2022-05-14 07:00
W przepisach jest mowa o „przedstawicielu pracowników”, z którym trzeba konsultować m.in. zmiany w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy i ocenę ryzyka zawodowego lub szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w przepisach występuje również przedstawiciel pracowników jako członek zespołu powypadkowego. Czy w każdym z powyższych przypadków może to być ta sama osoba? Maciej Ambroziewicz

Pracownicze programy emerytalne. Bez rewolucji, ale z ułatwieniami [PORADNIK DGP]

pt., 2022-05-13 07:03
Programy emerytalne prowadzone dla pracowników przez firmy to powszechny sposób oszczędzania na starość w wielu krajach świata. W Polsce jednak wciąż pokutuje przekonanie, że składki odprowadzane do publicznego systemu są już na tyle wysokie, że powszechna emerytura z ZUS powinna na jesień życia wystarczyć. Tak jednak nie będzie i warto dodatkowo oszczędzać, do czego stara się przekonać ustawodawca. Joanna Śliwińska

Będzie duplikat informacji o uldze, gdy oryginał zaginął na poczcie

czw., 2022-05-12 20:00
Jeśli zajdzie potrzeba wystawienia duplikatu informacji o wysokości obniżenia we wpłacie na PFRON, kontrahent może wykorzystać to uprawnienie w ciągu sześciu miesięcy, liczonych od daty jego otrzymania. Michalina Topolewska

Na jakich zasadach oblicza się okres wyczekiwania [Poradnia ubezpieczeniowa]

czw., 2022-05-12 10:46
Na jakich zasadach oblicza się okres wyczekiwania, gdy zmieniono obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe na dobrowolne. Czy osoba, która uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności, może skorzystać z ulgi w składce zdrowotnej. Dlaczego przedsiębiorca, który pracował podczas zwolnienia lekarskiego, nie ma postaw do zmniejszenia składek. Jaki wpływ na prawo do świadczeń mają definicje niezdolności do pracy zawarte w innych ustawach ubezpieczeniowych Marcin Nagórek,Anna Kwiatkowska

Płatnik nie skoryguje tytułu ubezpieczeniowego, żeby zleceniobiorca otrzymał zasiłek

czw., 2022-05-12 10:39
Jestem zatrudniona na umowie zlecenia, ale nie jestem zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego. Okazało się, że jestem w ciąży. Wiem, że nie można wstecznie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego na zleceniu, ale czy jest możliwe, żeby płatnik zgłosił mnie do ubezpieczeń jako pracownika? Zakres obowiązków pracownika i zleceniobiorcy w firmie jest taki sam. Zwróciłabym firmie równowartość składki, ale dzięki temu mogłabym mieć prawo do zasiłku chorobowego od razu. Anna Kwiatkowska

Dlaczego nie można zawrzeć w ogłoszeniu o pracę wymogu dotyczącego wagi? [PORADNIA BHP]

czw., 2022-05-12 10:25
Czy pracodawca odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom wykonującym zlecenie zewnętrzne? Dlaczego nie można zawrzeć w ogłoszeniu o pracę wymogu dotyczącego wagi? Na czym polega zobowiązanie firmy do zapewnienia obuwia roboczego? Na te pytania odpowiadamy w naszej Poradni BHP. Maciej Ambroziewicz

Przy ocenie wniosku o umorzenie składek ZUS powinien uwzględnić podwyżkę stóp procentowych

czw., 2022-05-12 10:17
W styczniu 2022 r. ZUS odmówił mi umorzenia zaległych składek należnych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzasadnił, że nie było wystarczających przesłanek do umorzenia. W ostatnim miesiącu moja sytuacja materialna się jednak pogorszyła, bo po podwyżce stóp procentowych znacznie wzrosła wysokość rat kredytowych. Czy taki argument można wykorzystać i złożyć nowe wniosek? A może upłynęło zbyt mało czasu od otrzymania decyzji odmownej? Marcin Nagórek

Zasiłku przyznanego w trakcie teleporady ZUS nie zakwestionuje

czw., 2022-05-12 10:13
Nawet gdy organ rentowy odbierze lekarzowi prawo do wystawiania e-ZLA z powodu nieprawidłowości związanych z badaniem na odległość, ubezpieczony nie straci świadczenia. Skutki odczuje tylko medyk Anna Kwiatkowska

W razie przejścia zakładu pracy nowe zezwolenie na pracę nie jest wymagane

czw., 2022-05-12 10:06
Na skutek zawarcia odpowiedniej umowy Inform-tex sp. z o.o. przejmuje spółkę ITCodeLabs sp.k. Cały dotychczasowy majątek, zadania, ale także personel spółki ITCodeLabs zostaje przekazany Inform-tex. ITCodeLabs zatrudniała 10 cudzoziemców (pochodzących m.in. z Indii, Gruzji i Mołdawii) na stanowisku programisty aplikacji. Czy w związku z tą zmianą pracownicy będą zobowiązani do uzyskania nowych zezwoleń na pracę lub zmiany dotychczasowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę? Ewa Wysocka,Kinga Polewka-Włoch

Firma nie zakaże pracownikowi podejmowania pracy innej niż konkurencyjna

czw., 2022-05-12 09:54
Chciałbym zobowiązać mojego pracownika do niepodejmowania przez niego dodatkowego zatrudnienia bez mojej zgody. Nie chodzi o niepodejmowanie tylko działalności konkurencyjnej, ale w ogóle żadnej dodatkowej działalności zarobkowej. Z uwagi na specyfikę pracy oczekuję, że pracownik całą swą energię życiową będzie poświęcał na pracę w mojej firmie. Czy mogę skutecznie zobowiązać pracownika do pracy tylko na moją rzecz? Marcin Stanecki

W przewozie międzynarodowym bez diety. Także za odcinek krajowy

czw., 2022-05-12 09:49
Taką wykładnię przepisów przedstawia Ministerstwo Infrastruktury. Wbrew niektórym ekspertom do tych kierowców nie można bowiem stosować reguł dotyczących innych pracowników w podróży służbowej. Łukasz Prasołek

Funkcjonariusze CBA zarobią więcej. Pojawią się też nowe stanowiska

czw., 2022-05-12 08:33
Rząd chce podnieść stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1684) trafił właśnie do konsultacji. Projektodawcy argumentują, że wynagrodzenia pozostają na niezmienionym poziomie od 1 stycznia 2016 r. Podkreślają, że w tym czasie minimalne wynagrodzenie wzrosło o ok. 62 proc., a przeciętne o ok. 40 proc. „Tym samym uposażenia funkcjonariuszy CBA odbiegają od obecnych realiów gospodarczych” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Krzysztof Bałękowski

Oferty pracy tylko dla Ukraińców zgodne z prawem [OPINIA]

czw., 2022-05-12 08:29
Wojna tocząca się w Ukrainie wywołała w Polsce silne emocje społeczne, których przejawem jest w szczególności potrzeba niesienia pomocy. Jednym z przykładów takiego wsparcia są oferty pracy kierowane przez polskich pracodawców do obywateli Ukrainy, emigrujących z powodu wojny. Wielu praktyków prawa zajęło jednak stanowisko, że takie działania stanowią formę dyskryminacji i jest to zachowanie niedopuszczalne. Ze stanowiskiem tym nie sposób się zgodzić. Tego typu działania pracodawców stanowią wręcz podręcznikowy przykład dyskryminacji pozytywnej i – przy zachowaniu pewnych warunków – są zgodne z przepisami kodeksu pracy oraz innych ustaw. Autorzy: Przemysław Mazur radca prawny, managing associate w Romanowski i Wspólnicy i Marta Janyska aplikantka radcowska w Romanowski i Wspólnicy Przemysław Mazur,Marta Janyska

Luka w przepisach dotyczących dodatku dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa

czw., 2022-05-12 08:28
Uregulowanie sposobu i trybu przyznawania świadczenia teleinformatycznego funkcjonariuszom Służby Więziennej zakłada projekt nowelizacji, który trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Paulina Szewioła

Wzrosną diety na delegacji i płaca minimalna

czw., 2022-05-12 07:59
O 8 zł zostanie podwyższona dobowa dieta przysługująca w czasie krajowej podróży służbowej (na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia). Wyniesie ona 38 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Trafił on już do konsultacji społecznych. Łukasz Guza

Kontrole PIP częściej w niestandardowych godzinach? Zdecydują posłowie

czw., 2022-05-12 07:33
Sejmowa komisja ds. petycji wystosuje dezyderat do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie propozycji zatrudniania inspektorów w systemie zadaniowego czasu pracy. PIP jednoznacznie krytykuje taki postulat, ale posłowie nie odrzucili petycji w tej sprawie. Łukasz Guza

Praca szuka cudzoziemca. Rośnie liczba płatników ZUS

czw., 2022-05-12 07:21
6 proc. pracujących, za których składki emerytalne płyną do ZUS, to obcokrajowcy Grzegorz Osiecki,Tomasz Żółciak

Praca zdalna do aktualizacji. Taki może być uboczny skutek odwołania stanu epidemii

czw., 2022-05-12 02:00
Jeśli firmy kierowały zatrudnionych do pracy z domu na czas stanu epidemii, to muszą teraz wydawać nowe polecenia w tej sprawie. I uwzględniać zmiany przepisów w tym względzie. Łukasz Guza

Dieta w delegacji krajowej wzrośnie do 38 zł

śr., 2022-05-11 11:51
38 zł będzie wynosiła dieta za dobę podróży służbowej w kraju – wynika z opublikowanego w środę projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wcześniej stawka ta wynosiła 30 zł.