Gazeta Prawna

Subskrybuje zawartość
Zaktualizowano: 16 godzin 33 min. temu

Do urzędu pracy trzeba przyjść następnego dnia po wezwaniu

wt., 2022-08-23 07:43
Jeżeli wezwanie z urzędu pracy trafi do bezrobotnego po terminie, powinien on stawić się w placówce następnego dnia roboczego po otrzymaniu pisma albo wskazać usprawiedliwioną i poważną przyczynę niestawiennictwa. Jeśli tego nie zrobi, utraci status bezrobotnego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Michał Culepa

Kiedy może zostać wydana recepta farmaceutyczna? [WYWIAD]

pon., 2022-08-22 17:00
Marek Tomków: Nie ma problemu z informowaniem o możliwości wydania recepty farmaceutycznej. Pojawia się on, jeśli ktoś chce tę możliwość wykorzystać w celach reklamowych. Dorota Beker

Ze skargą na uchwałę izby radców prawnych do sądu pracy

pon., 2022-08-22 16:00
Radca prawny nie może zaskarżyć do sądu administracyjnego uchwały okręgowej izby radców prawnych pozytywnie opiniującej wniosek jego pracodawcy o zwolnienie z pracy, gdyż jest to sprawa pracownicza. Może ją ewentualnie rozpoznać sąd powszechny – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Michał Culepa

RPO: Zapewnić ciągłość członkostwa w związku zawodowym

pon., 2022-08-22 07:22
Przepisy ograniczają prawa członków związków zawodowych w okresie między zwolnieniem z pracy i uzyskaniem statusu bezrobotnego. Łukasz Guza

Długość pobytu cudzoziemca w Polsce nie ma wpływu na składki

pon., 2022-08-22 07:14
Obywatele Ukrainy pracujący w naszym kraju, nawet ci przebywający tu czasowo, podlegają u nas obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – wynika z decyzji ZUS. Paulina Szewioła

Czerwcowi emeryci w trybunale. Znowelizowane przepisy naruszają konstytucję

pon., 2022-08-22 06:51
Znowelizowane przepisy, które miały poprawić sytuację przechodzących na emeryturę w czerwcu, ale pominęły świadczeniobiorców z lat 2009–2019, naruszają konstytucję – uważa Sąd Okręgowy w Elblągu, który skierował w tej sprawie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Paulina Szewioła

Dobrowolne wykonywanie pracy na urlopie nie daje podstaw do żądania ekwiwalentu

sob., 2022-08-20 07:00
Jeden z naszych byłych pracowników domaga się od nas ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jak wynika z danych z systemu informatycznego, rzeczywiście podczas urlopów pracował (logował się do systemu i na skrzynkę pocztową, odpowiadał na e-maile klientów). Nikt mu tego nie nakazywał, robił to z własnej woli. Pracownik twierdzi jednak, że liczy się to, że faktycznie pracował, a nie to, że był formalnie na urlopie, skoro więc pracodawca korzystał z efektów jego pracy wykonywanej na urlopie (kontakty z klientami), to oznacza, że urlopu w istocie nie wykorzystał. Czy pracownik ma prawo do takiego ekwiwalentu? Anna Kwiatkowska

Kto powinien odpowiadać za obsługę ozonatora w zakładzie pracy [PORADNIA BHP]

czw., 2022-08-18 17:00
W celu dezynfekcji pomieszczeń w przedszkolu zakupiliśmy ozonator. Kilka razy w tygodniu wykonywane są czynności z użyciem tego urządzenia. Za jego obsługę odpowiadają nauczyciele. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy potrzebna jest jakaś szczególna procedura obsługi ozonatora, czy wystarczy zapoznanie się z instrukcją obsługi i stosowanie się do niej? Maciej Ambroziewicz

Kwestionowanie decyzji pracodawcy nie jest wystarczającym powodem do dyscyplinarki

czw., 2022-08-18 10:52
Wręczyłem pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków. Pracownik zakwestionował bowiem moją decyzję o czasowym przeniesieniu go na inne stanowisko pracy. W jego opinii było to stanowisko gorsze, a poza tym wymagające pewnych umiejętności praktycznych, co do których wątpił, czy je posiada. Nie powiedział wprost, że się nie zgadza, ale atmosfera spotkania była bardzo napięta i w zdenerwowaniu jeszcze tego samego dnia wręczyłem mu dyscyplinarkę. Pracownik odwołał się do sądu. Czy sąd przywróci go do pracy? Marcin Nagórek

Z przyjęcia zwolnienia dyscyplinarnego nie wynika zgoda na potrącenie

czw., 2022-08-18 08:15
Zamierzam rozwiązać dyscyplinarnie umowę o pracę z pracownikiem. Przygotowałem już odpowiednie oświadczenie, które zawiera dodatkową klauzulę – pracownik wyraża zgodę na potrącenie należności w kwocie 3000 zł z tytułu szkód wyrządzonych w firmie. Nie kwestionuje tych szkód. Potrącenia dokonam z wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy będzie to prawidłowe postępowanie? Marcin Nagórek

Ustawodawca wyprzedził Trybunał Konstytucyjny w sprawie mundurowych

czw., 2022-08-18 07:30
Nowelizacja przepisów ustawy zaopatrzeniowej gwarantuje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej odpowiednie uprawienia dotyczące zabezpieczenia społecznego – uważa prokurator generalny, który wnosi o umorzenie postępowania w tej sprawie przed TK. Paulina Szewioła

Zatrudnianie obcokrajowców coraz łatwiejsze? Uporządkowano zasady składania wniosków

czw., 2022-08-18 07:30
Nowe przepisy wprowadzają na stałe pewne rozwiązania stosowane już przez urzędy w praktyce. Są także szansą na większą elektronizację, którą niedługo będą objęte procedury zatrudniania obcokrajowców. Marcin Snarski

Brak ewidencji czasu pracy to ryzyko, które można rozwiązać

czw., 2022-08-18 07:25
Jak pokazuje praktyka, wielu pracodawców nie prowadzi ewidencji czasu lub prowadzi ją w sposób niezgodny z przepisami. Pracodawcy często mylą ją z systemami do samodzielnego rejestrowania czasu pracy przez pracowników. Brak prawidłowej ewidencji czasu pracy generuje po stronie pracodawcy istotne ryzyka. Mogą one przyczyniać się do powstania obowiązku wypłaty wynagrodzenia za niezasadnie deklarowane przez pracowników nadgodziny. Ryzyka wynikające z braku prowadzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy można i należy rozwiązać, zanim pojawią się pierwsze roszczenia. Przemysław Mazur

Żołnierz z niedostateczną ogólną oceną odejdzie z armii

czw., 2022-08-18 07:18
W przypadku odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom lekarskim – dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie będzie występował do organu zwalniającego z wnioskiem o zakończenie przez danego żołnierza służby w armii. Artur Radwan

Prof. Kuźnicki: Zmiany w NCN są potrzebne, ale nie ustawowe [WYWIAD]

czw., 2022-08-18 07:00
Jacek Kuźnicki: Wyższe finansowanie znacznie poprawiłoby funkcjonowanie Narodowego Centrum Nauki i zmniejszyłoby jego krytykę, czasem słuszną. Ale wprowadzenie zmian w ustawie w przypadku organizacji, która bardzo dużo dobrego zrobiła dla nauki w Polsce, może więcej popsuć, niż poprawić Urszula Mirowska-Łoskot

Niecała połowa lecznic wdrożyła EDM. Kar nie będzie, ale jakoś rozliczyć się trzeba

czw., 2022-08-18 06:15
Od nowego roku placówki medyczne mają się rozliczać z NFZ pośrednio za pomocą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Tymczasem ponad połowa zobligowanych lecznic jeszcze jej nie wdrożyła. Problemem, poza pieniędzmi, jest m.in. brak zintegrowania systemów w całość. Dorota Beker

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek dla pracownika, który otrzymuje premię od zysku

czw., 2022-08-18 01:00
Dla pracowników na kierowniczych stanowiskach pracodawca zamierza wprowadzić nowe składniki wynagrodzenia w postaci premii od sprzedaży oraz od zysku. Obie premie będą miały charakter prowizyjny i roszczeniowy. Wysokość premii będzie uzależniona od wielkości sprzedaży produktów lub wysokości zysku uzyskanych przez przedsiębiorstwo. Kryteria wyliczania premii będą w pełni obiektywne oraz weryfikowalne. Premie nie będą związane z wykonywaniem pracy przez danego pracownika w danym okresie ani nie będą powiązane z obecnością pracownika w pracy czy ilością pracy. Premie będą zależały od wyników działalności całej firmy i będą przysługiwać niezależnie od świadczenia pracy przez pracowników w jakimś okresie. Tym samym pracodawca będzie wypłacał premie w pełnej wysokości, niezależnie od frekwencji pracowników, w tym także za okresy pobierania przez nich zasiłków. Wszystkie zasady przyznawania i wypłacania premii, również za okresy przebywania na zasiłku chorobowym czy opiekuńczym, zostaną opisane w regulaminie wynagradzania. Czy powyższe premie będą wyłączone z podstawy wymiaru składek na ZUS? Izabela Nowacka

0,15 promila i do pracy? Nie, do ponownego badania [PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY]

czw., 2022-08-18 01:00
Jeśli kontrola trzeźwości pracownika wykryje niski poziom alkoholu, trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić i ustalić, czy wartość ta spada. Nowe przepisy w tym względzie mogą budzić wątpliwości Łukasz Guza